fOUNSP
S Vw\


iVːI]˕wOʁj
I]EwOʔԎ wOEI]ʓ
E T E
15,25,43,55 U E
00,05,15,25,32,39,56 V 04,28,49
10,27,40 W 06,21,38,51
00,20,40 X 08,28,48
00,20,40 10 08,28,48
00,20,40 11 08,28,48
00,20,40 12 08,28,48
00,20,40 13 08,28,48
00,20,40 14 08,28,48
00,20,40 15 08,28,48
00,13,30,43 16 08,33,47
00,13,30,43 17 03,,17,33,47
00,13,30,50 18 03,,17,33,47
20,50 19 00,,19,30,48
20,50 20 00,,18,48
20,50 21 18,48
E 22 23
E 23 03
ŽF}s

}six^xjxAxZ^x


Sj[ɖ߂ Cj[ɖ߂

Copyright (C) 2006 Masato Hashimoto